• Pow. użyt.
  • Wyszukiwanie
    zaawansowane


Regulamin serwisu Dom Dla Ciebie (obowiązujący do dnia 24.05.2018r.)

Regulamin Sprzedaży Serwisu Domdlaciebie.com.pl (obowiązujący do dnia 24.05.2018r.)

Regulamin dla zakupów dokonanych po 25.05.2018r. >>>INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem serwisu domdlaciebie.com.pl i Sprzedającym jest firma ARCHECO Sp. z o.o. (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Sosnowej 30/2; NIP: 8942887065 REGON: 020407832 KRS:0000268901 Kapitał zakładowy: 50.000PLN Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ING Bank Śląski S.A. 30105015751000002315034088.
2. Sprzedający za pośrednictwem sieci Internet prowadzi sprzedaż gotowych projektów architektoniczno-budowlanych.
3. Sprzedający realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
4. Zakup projektu, bądź złożenie zamówienia na produkty bezpłatne przez stronę www oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

5. Przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest wybrany przez Kupującego projekt gotowy domu jednorodzinnego na podstawie oferty Sprzedającego zamieszczonej w serwisie domdlaciebie.com.pl i w katalogach wydawanych przez Sprzedającego lub projekt gotowy wykonany na podstawie projektu koncepcyjnego zamieszczonego w serwisie domdlaciebie.com.pl i w katalogach wydawanych przez Sprzedającego.
6. Kupujący w ramach umowy otrzymuje od Sprzedającego cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, zawierających opracowania branżowe z zakresu : architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.
7. Dostępność zestawień materiałów i kosztorysów do konkretnego projektu gotowego jest określona w tabeli z oznaczeniem wariantów, przy każdym projekcie domu oferowanym w serwisie domdlaciebie.com.pl.. Sprzedający nie gwarantuje takiej dostępności dla każdego oferowanego przez siebie projektu.
8. Projekty gotowe oferowane przez Sprzedającego wymagają dostosowania do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz do warunków otoczenia. Obowiązek wyżej opisanego dostosowania obciąża Kupującego i nie wchodzi w zakres przedmiotu umowy obejmującego zakupu projektu.
9. Sprzedający, pod warunkiem opisanym w pkt 10, wyraża zgodę na zmiany w projekcie gotowym wynikające z konieczności przystosowania projektu do:

- warunków lokalnych zagospodarowania przestrzennego działki,
- warunków lokalnie występujących stref klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem odporności na obciążenie wiatrem i śniegiem,
- indywidualnych potrzeb Kupującego.

10. Zmiany, o których mowa w pkt 8 i 9 muszą być dokonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania. Zmiany wymienione powyżej powinny być naniesione na oryginał projektu gotowego (katalogowego) trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym lub dołączone w formie aneksu i podpisane przez uprawnioną osobę dokonującą adaptacji.
11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż wielkości powierzchni, proporcji pomiędzy elementami budynku oraz inne dane w opisie technicznym projektu gotowego mogą się nieznacznie różnić od podanych w katalogach bądź na stronach serwisu domdlaciebie.com.pl.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

12. Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, Ustawy  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
13. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie 071 361 46 86, 071 311 20 66 oraz drogą e-mailową: biuro@domdlaciebie.com.pl
14. Osoba fizyczna dokonująca zakupu musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
15. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich w cenach brutto. Sprzedający gwarantuje ceny projektów oferowanych w serwisie domdlaciebie.com.pl tylko w stosunku do zakupów i umów zawartych bezpośrednio przez Sprzedającego. Wykonanie projektu gotowego na podstawie prezentowanego przez Sprzedającego projektu z oznaczoną dostępnością "koncepcja" (projekt koncepcyjny) jest uzależnione od zapłaty zadatku w wysokości 35% (zmiana od 01.01.2018r.) podanej ceny.
16. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Sprzedający, tylko w przypadku:

- przesyłek płatnych przy odbiorze - realizowanych poprzez Pocztę Polską,
- przesyłek płatnych z góry, przelewem bankowym - realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedającego.

17. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia zakupu projektu potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
18. Dla projektów z oznaczoną dostępnością "3-5 dni" czas realizacji zamówienia wynosi: 3 do 5 dni na przygotowanie projektu do wysyłki + czas dostarczenia, uzależniony od sposobu wysyłki.
Dla projektów z oznaczoną dostępnością "koncepcja" czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym.
19. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura vat wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta.
20. Płatność za zakupiony projekt można zrealizować:

- za pobraniem przy odbiorze,
- gotówką w biurze Archeco,
- przelewem na konto Sprzedawcy. W przypadku płatności przelewem zamówiony projekt zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na wskazane konto.

21. Wysyłka projektów odbywa się przesyłką pocztową bądź przesyłką kurierską.
22. Zamówienia można odwołać osobiście w biurze, bądź telefonicznie.

GWARANCJA I ZWROTY

23. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
24. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

25. Zgodnie z Ustawa  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący może odstąpić od umowy kupna zawartej na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dostarczenia przesyłki, składając w tym czasie pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna (można w tym celu skorzystać z formularza odstąpienia od umowy) oraz jeśli w ciągu 14 dni od tej daty odeśle projekt (na własny koszt) wraz z dokumentem zakupu (faktura VAT lub paragon) na adres naszej pracowni: ARCHECO sp. z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul.Sosnowa 30/2. Uznanie odstąpienia od umowy zakupu jest możliwe tylko w przypadku zachowania podanych terminów.

W przypadku zamówienia projektu koncepcyjnego i wpłaceniu zadatku na jego wykonanie, Kupujący może odstąpić od zamówienia w terminie 14 dni od daty wpłaty zadatku. Zamówienie projektu w fazie koncepcji jest równoznaczne ze zleceniem usługi projektowej i ze względu na jej rozpoczęcie z dniem otrzymania zadatku, odstąpienie od umowy skutkować będzie zatrzymaniem zadatku przez Sprzedającego.

26. Zwracany projekt nie może nosić śladów użytkowania - musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. Przesyłki na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane Kupującemu.

27. W razie zwrotu projektu, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia przez kupującego od zakupu projektu gotowego wykonanego na podstawie projektu koncepcyjnego Sprzedającego, Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu zadatku.
28. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
29. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku projektów, które noszą ślady użytkowania.
30. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.
31. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności (po potrąceniu kosztów przesyłki 20zł) drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej z projektem. W przypadku kiedy dowodem zakupu była faktura VAT, zwrot zapłaty nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego faktury korygującej.
32. Klient ma prawo do wymiany zakupionego projektu na inny w terminie do 6 miesięcy od daty zakupu projektu - potwierdzonej paragonem lub fakturą. Wymieniany projekt nie może nosić śladów użytkowania - musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w innym przypadku wymiana będzie możliwa po uiszczeniu kwoty 420 zł brutto. W celu dokonania zwrotu należy skontaktować się telefonicznie z działem sprzedaży i wysyłki tel. 71 311 20 66.
Wymieniany projekt wysyłany będzie na koszt klienta Pocztą Polską za kwotę 25 zł brutto, lub firmą kurierską za kwotę 30zł brutto.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
34. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
35. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
36. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
37. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

Logowanie

Jeśli posiadasz konto
zaloguj się.

Rejestracja

Jeśli nie posiadasz jeszcze
konta zarejestruj się.

Nie pamiętasz hasła?

Jeśli zapomniałeś hasło, podaj swój adres
email. Prześlemy nowe hasło na Twoją skrzynkę.

Akceptuję regulamin

Chcę otrzymywać newlsetter

Możesz również zalogować się używając konta na:

Serwis www.domdlaciebie.com.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.domdlaciebie.com.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies AKCEPTUJĘ